BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W ŻUROMINIE

       

strona główna

poczta e-mail

       
MENU
 
O Urzędzie
informacja
struktura organizacyjna
regulamin organizacyjny
 
Aktualności
ogłoszenia
oferty konkursowe
przetargi
oferty pracy
terminarz
aktualne stawki
aktualne szkolenia
 
ABC bezrobotnego
statusu bezrobotnego
- dokument do rejestracji
kto może być bezrobotnym
kwota i długość zasiłku
świadczenie przedemerytalne
prawa bezrobotnego
obowiązki bezrobotnego
utrata statusu
osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy
 
Pośrednictwo
pośrednictwo pracy
staż i przygotowanie zawodowe
prace interwencyjne
roboty publiczne
prace społecznie użyteczne
refundacje z FP dla pracodawcy
refundacje z FP dla bezrobotnych
młodociani
szkolenia
 
Poradnictwo
poradnictwo zawodowe
Klub Pracy
informacja zawodowa
poradnictwo dla niepełnosprawnych
 
Statystyka
informacja miesięczna
struktura bezrobocia
bezrobocie w latach do 2003
 
Programy UNIJNE
Pogram EFS
Program PHARE 2002
 
UNIA EUROPEJSKA
EURES
KWOTA ZASIŁKU, DŁUGOŚĆ POBIERANIA

 

KWOTA ZASIŁKU, DŁUGOŚĆ POBIERANIA :

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od długości okresu zatrudnienia oraz od innych okresów zaliczanych do okresu warunkującego nabycie prawa do zasiłku.

I tak - jeżeli okres ten wynosi:

 • do 5 lat - kwota zasiłku wynosi 80% zasiłku podstawowego .
 • od 5 do 20 lat - przysługuje zasiłek podstawowy, .
 • co najmniej 20 lat - wysokość zasiłku wynosi 120% zasiłku podstawowego.

Długość okresu pobierania zasiłku wynosi:

 • 6 miesięcy - dla bezrobotnych zamieszkałych, w okresie pobierania zasiłku, na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 125 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
 • 12 miesięcy - dla bezrobotnych:
 • zamieszkałych, w okresie pobierania zasiłku, na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 125 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
 • są bezrobotnymi powyżej 50 roku życia oraz posiadają jednocześnie 20-letni okres uprawniający do zasiłku,
 • 18 miesięcy - dla bezrobotnych:
 • zamieszkałych, w okresie pobierania zasiłku, na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała dwukrotnie przeciętną stopę bezrobocia w kraju, oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub
 • którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego także jest bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania.
 • W przypadku urodzenia dziecka przez kobietę w okresie pobierania zasiłku lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, zasiłek ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński.

Bezrobotny traci prawo do zasiłku lub uzyskuje do niego prawo po określonym w ustawie okresie czasu, gdy:

 • odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych - zasiłek nie przysługuje na okres 90 dni,
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy (stosunek służbowy) za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba, że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy albo rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania - zasiłek nie przysługuje przez okres 90 dni,
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy (stosunku służbowego) bez wypowiedzenia - zasiłek nie przysługuje przez 180 dni, w okresie do 30 dni przebywał za granicą lub pozostawał w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia pracy - zasiłek nie przysługuje przez ten okres,
 • otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenia w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej lub,
 • otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub,
 • pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenie szkoleniowe.

Zasiłek w tych przypadkach przysługuje po upływie okresu, za który bezrobotny otrzymał powyższe świadczenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

ostatnia aktualizacja: Paluszewski Jarosław - Żuromin - 19-01-2006r.